Vedtægter for Haunstrup Idræt & Fritid

Haunstrup Idræt & Fritid

§ 1: Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Haunstrup Idræt & Fritid
Hjemsted er Herning kommune.


§ 2: Formål
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
Tage initiativ til aktiviteter der fremmer børns, unges og voksnes lyst og mulighed for at være foreningsaktive.

Give mulighed for uddannelse og kurser til instruktører og trænere.
Være en aktiv del af lokalområdet i og omkring Haunstrup.


§ 3: Tilhørsforhold
Foreningen er tilsluttet Dansk Gymnastik og Idrætsforbund DGI samt specialforbund under Dansk Idrætsforbund og er dermed undergiven disse organisationers vedtægter.


§ 4: Medlemskab og eksklusion

  1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
  2. Som støttemedlemmer kan optages enhver.
  3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på først kommende generalforsamling.


§ 5: Aktiviteter
Foreningen skal udbyde idræts- og motionsaktiviteter i henhold til § 2.

Den siddende bestyrelse kan til enhver tid starte nye aktiviteter og afdelinger såfremt § 2 overholdes. Det foregående års aktiviteter samt det kommende års planlagte aktiviteter fremlægges hvert år på generalforsamlingen.

Den siddende bestyrelse opfordres til at lytte til ønsker om nye aktiviteter fra medlemmer og lokalområdet.


§ 6: Ledelse
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur, 2 på lige år og 3 på ulige år. Genvalg kan finde sted.
Der vælges 2 suppleanter samt 1 revisor hvert år. Genvalg kan finde sted.
2. Afdelinger, hvor over 20% af foreningens medlemmer er aktive, skal være repræsenteret i bestyrelsen. Repræsentanten skal ikke være aktiv i afdelingen, men bør have tilknytning dertil.
3. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem og personer der på anden måde har interesse i foreningen, der er fyldt 16 år, dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.
4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
5. Bestyrelsen kan oprette underudvalg for forskellige afdelinger og aktiviteter på 2-7 personer med minimum en repræsentant fra bestyrelsen. Disse udvalg kan sørge for den daglige drift af enkelte afdelinger og aktiviteter.


§ 7: Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen.


§ 8: Medlemsforhold
1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del at foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 9: Generalforsamling
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes ved annoncering på relevante lokale hjemmesider og sociale og andre medier med mindst 10 dages varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før.
3. Fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år og forældre til yngre medlemmer har en stemme pr. medlem.
4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af foreningens vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
5. Skriftlig afstemning skal foretages blot et medlem ønsker dette.
6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger og underskrevet referat fra generalforsamlingen offentliggøres senest 21 dage efter generalforsamlingen.
7. Bestyrelsesmedlemmer vælges ved, at hver stemmeberettigede stemmer på det antal kandidater der skal vælges til bestyrelsen. De kandidater der modtager flest stemmer vælges til bestyrelsen.
8. Ud af de kandidater der ikke vælges til bestyrelsen, vælges de to med flest stemmer som henholdsvis første og anden suppleant. Suppleanter indtræder i bestyrelsen hvis et bestyrelsesmedlem udtræder under dennes valgperiode.


§ 10: Dagsorden på generalforsamling
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Dirigenten kontrollerer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
3. Valg af referent.
4. Formandens beretning - herunder gennemgang af det foregående års aktiviteter samt det kommende års planlagte aktiviteter.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag - herunder eventuelle vedtægtsændringer.
7. Valg af bestyrelse samt suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.


§ 11: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom med motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 12: Vedtægtsændringer
Til ændringer af foreningens vedtægter kræves at 2/3 af de afgivne og gyldige stemmer vedtager forslagene. Afstemningen skal finde sted på en generalforsamling.
Enhver vedtægtsændring kan forkastes af en enig siddende bestyrelse.


§ 13: Tegningsansvar
Foreningen tegnes ved underskrift fra formand og kasserer, dog ved køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 14: Regnskabsåret
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab. Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskab skal fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

§ 15: Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog må den ikke stride mod foreningens vedtægter.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Vedtagelse af forslag i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Protokollen godkendes af bestyrelsen senest ved næste møde.

§ 16: Øvrige tillidshverv
1. Foreningen har 2 medlemmer i Snejbjerg hallens repræsentantskab. Disse medlemmer sidder for 2 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger hvert år 1 medlem. Genvalg kan finde sted.
2. Bestyrelsen er repræsenteret i bestyrelsen for støtteforeningen for Haunstrup Huset. Repræsentanten udpeges af bestyrelsen og sidder for 1 år ad gangen.


§ 17: Øvrige sociale aktiviteter
Bestyrelsen har ret til at arrangere selskabelige sammenkomster, når dette ikke strider mod disse vedtægter. Ved en sådan sammenkomst betales en af bestyrelsen fastsat entre.
Intet medlem kan optages i foreningen de sidste 8 dage før en selskabelig sammenkomst.


§ 18: Opløsning
1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 12).
2. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen/specialforbundene, skal den til disse aflevere samtlige modtagne ejendele.
3. Udover det i stk. 2. nævnte udbetales foreningens formue til Haunstrup Huset eller til andre almennyttige formål i lokalområdet.


§19: Eksistens
Såfremt der er mindre end 5 betalende medlemmer i foreningen bør den siddende bestyrelse overveje foreningens berettigelse og om § 18 skal aktiveres.

Således vedtaget den:---------------------------------------------------------------------------------------------
Dirigent

Siddende bestyrelse:

Del på Google Plus

Om Haunstrup IF

Haunstrup IF er en hyggelig fodboldklub og håndboldklub, hvor der er plads til alle. I Haunstrup IF lægger vi vægt på det sociale og et godt kammeratskab, men når fløjten lyder giver alle deres bedste. Så har du lyst til at spille fodbold eller håndbold i en fodboldklub og håndboldklub nær Herning og samtidig blive en del af et stærkt sammenhold, så kom forbi midtjyllands hyggeligste sportsklub med senior herre-fodbold og senior herre-håndbold. Velkommen til Haunstrup IF.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 kommentarer:

Send en kommentar